Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden What Healing Really Is

Artikel 1        Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen What Healing Really Is, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Cliënt waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2        Werkdagen, annulering, verplaatsing en omzetting consulten.

2.1. De werkdagen van de praktijk zijn dinsdag tot en met vrijdag.

2.2. Indien een consult niet eerder dan binnen twee werkdagen voordat het consult zou gaan plaatsvinden wordt geannuleerd of verplaatst, wordt desalniettemin de gehele consultprijs van het geannuleerde of verplaatste consult in rekening gebracht.

2.3. Het is mogelijk een sessie in de praktijkruimte om te zetten in een skype-, telefonisch of foto- consult (van dezelfde duur als de oorspronkelijk geboekte tijd). Client dient dit maximaal 1 werkdag voor aanvang van het consult kenbaar te maken via e-mail of telefoon. Hier worden geen extra kosten voor in rekening gebracht. Besluit cliënt het praktijk-consult te verplaatsen of te annuleren, dan geldt het geschrevene in artikel 2.2.

 

Artikel 3.  Annulering workshops, opleidingen, trainingen en/of cursussen

 3.2. Bij annulering door Cliënt, niet eerder dan twee weken voor aanvang van de opleiding, workshop en / of cursus, wordt vijftig procent van het opleidings- en/of cursus- en/of workshopbedrag in rekening gebracht. Bij annulering één week voor aanvang van de opleiding / cursus en / of workshop, wordt het gehele cursus, opleiding en / of workshop bedrag in rekening gebracht.

3.3. In principe wordt er aan Cliënt geen (gedeeltelijke) restitutie verleend wanneer Cliënt bij opleidingen, cursussen, workshops en/of activiteiten zelf besluit niet aan het gehele programma deel te nemen.

 

Artikel 4.  Traject

4.1. Een traject bestaat uit meerdere healing/readings consulten voor een voorafgaand afgesproken bedrag. Duur van het traject wordt gezamenlijk door Cliënt en Gebruiker overeen gekomen. Als begindatum / aanvangsdatum geldt de factuurdatum. Indien Cliënt besluit eerder te stoppen met het traject, vervalt het eventuele openstaande saldo, restitutie is niet mogelijk.

4.2. Voor elke boeking van een consult uit het traject zijn de annuleringsvoorwaarden zoals genoemd in Artikel 2 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

4.4. Indien Cliënt overgaat tot annulering van het traject, nadat Cliënt reeds één of meer consulten heeft afgenomen, is restitutie van het openstaand saldo niet mogelijk. 

 

Artikel 5        Offertes en aanbiedingen

5.1. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 6        Intellectuele eigendom

6.1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken.

6.2. Op al het materiaal op de website (inclusief de Webshop) van What Healing Really Is berust het copyright bij Bianca Willemse.

6.3. Het is toegestaan om voor eigen gebruik een kopie of afdruk te maken van het materiaal op de website. Het is niet toegestaan om dit materiaal in enige vorm ter beschikking aan anderen te stellen, te reproduceren of te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van Bianca Willemse.

 

Artikel 7        Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

7.1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Cliënt de verplichtingen niet zal nakomen, indien Cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Cliënt niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

7.2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

7.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op Cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

7.5. Indien de ontbinding aan Cliënt toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 

Artikel 8        Overmacht

8.1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

8.3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 9        Betaling

9.1. Betaling van cursussen, trainingen en opleidingen dient veertien dagen voor aanvang van die cursus en/of opleiding volledig te zijn ontvangen door Gebruiker, bij gebreke waarvan Cliënt niet kan deelnemen aan de betreffende cursus en/of opleiding.

9.2. Betaling van webinars en lezingen dient 12 uur voor aanvang van het webinar / lezing volledig te zijn ontvangen door Gebruiker, bij gebreke waarvan Cliënt niet kan deelnemen aan het betreffende webinar / lezing.

9.3. Betaling dient steeds te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven.

 

Artikel 10     Aansprakelijkheid

10.1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens Cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

10.3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

10.5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

10.6. In geval van ‘zaalhuur’ is Gebruiker nimmer aansprakelijk voor diefstal of enige schade ontstaan tijdens of na de workshop of opleiding.

10.7 Adviezen, werkmethodes, meditaties, webinars, workshops, cursussen, opleidingen en consult garanderen geen genezing en mogen uitsluitend worden gebruikt in aanvulling op en nooit in de plaats van een reguliere behandelwijze en / of medische en / of psychiatrische hulpverlening.

10.8 Het doen en/of beluisteren van meditaties en webinars geschiedt op eigen risico en valt binnen de eigen verantwoordelijkheid van Cliënt.

10.9 Bij de uitvoering van de dienstverlening van Gebruiker is sprake van een inspanningsverplichting.

 

Artikel 11      Geheimhouding

11.1. Informatie verstrekt tijdens elk persoonlijk consult wordt vertrouwelijk behandeld. Gegevens van cliënt worden zonder nadrukkelijke toestemming van cliënt nooit aan derden verstrekt.

11.2. Informatie verstrekt door cliënt via blog, website of openbaar webinar kan zonder voorafgaande toestemming van cliënt anoniem door What Healing Really Is openbaar worden gemaakt. Bronvermelding geschiedt alleen met toestemming van cliënt.

 

Artikel 12     Toepasselijk recht en geschillen

12.1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13     Vindplaats en wijziging voorwaarden

13.1. Deze voorwaarden zijn te downloaden via https://www.whathealingreallyis.com of op te vragen bij Gebruiker.

13.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

13.3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Artikel 14    Privacy Verklaring

14.1. Alle aan ‘What Healing Really Is’ versterkte gegevens  (inclusief foto’s en mondelinge informatie) worden door ‘What Healing Really Is’ vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt noch gedeeld. Alle met WHRI gedeelde gegevens worden gebruikt ter uitvoering van consulten en overige diensten uitgevoerd door WHRI (zoals verzocht of aangemeld door cliënt). NAW en telefoon gegevens worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden van ‘What Healing Really Is’.

14.2. E-mail adressen verstrekt door cliënt kunnen door WHRI worden gebruikt voor communicatieve doeleinden, zoals het delen van belangrijke informatie (bijvoorbeeld een adreswijziging o.i.d.), delen van geschreven artikelen, gratis healing-opnames en informeren m.b.t. nieuwe diensten en agenda-items. Indien cliënt hier geen behoefte aan heeft, kan hij/zij zich via een link onderaan de e-mail meteen afmelden hiervoor.

14.3. Een gratis MP3-opname is inbegrepen in elke sessie. Indien cliënt hier geen prijs op stelt, kan dit bij aanvang van de sessie worden aangegeven. De MP3-opname wordt dan niet gemaakt. Na afloop van de sessie ontvang cliënt het MP3-bestand via we-transfer. Indien cliënt dit liever niet heeft, kan hij/zij bij aanvang van de sessie een zelf meegebrachte USB-stick aanreiken, waarop de opname van de sessie zal worden gedownload door What Healing Really Is.

14.4. Elke MP3-opname is strikt vertrouwelijk en wordt met niemand anders gedeeld dan met cliënt zelf. De MP3-opname wordt ter dienstverlening aan cliënt nog 1 maand door ‘What Healing Really Is’ bewaard. Indien cliënt hier geen prijs op stelt, kan hij/zij dit bij aanvang van de sessie aangeven. De opname wordt dan na verzending aan cliënt uit de bestanden van ‘What Healing Really Is’ verwijderd.

14.5. Alle door cliënt aan ‘What Healing Really Is’ verstrekte gegevens kunnen ten alle tijde op verzoek (via e-mail of telefoon) worden verwijderd.